نقش فروهر در بسیاری آثار دوره هخامنشی به ویژه در تخت جمشید

دیده می شود واقعا این نماد چیست بعضی به  اشتباه آن  را خدا  نامیده

اند در حالی که این نقش اصلا ارتباطی به خدا ندارد بلکه تنها نمادی است

از یک مفهوم بزرگ و عمیق .

واژه فروهر (نگاره بالا)  به معنی نیروی پیشرفت و  بالندگی  است که از

نیروی الهی نشات گرفته و یکی از نیروهای پنج گانه وجودی انسان

می باشد

 

 

 

 

 1 : « سر » ، که به شکل پیر سالخورده‌ و جهاندیده و گرم و سردروزگار

چشیده که در حلقه یا چنبره زمان تجربه آموخته و با بدی‌ها و ناپاکی‌ها

بستیزند و مراحل ترقی و کمال را با متانت و صبر وشکیبایی طی کنند.

نگاره فروهر از سر تا به  کمر به صورت پیرمردی جهان دیده با کمال و

تجربه و دانایی است تردیدی نیست که نورانیت انسانها به خاطر نزول نور

ایزدی بر دل آنهاست و هر که این نور را همراه داشته باشد انسان کامل

است پیر موجود در نگاره  فروهر تمثیل و نماد انسان کامل است  

 

2:مرد با دستهای برافراشته به سمت بالا  به خداوند یکتا روی آورده و

درهر کاری به او توکل و ایمان دارد . دستهای افراشته  به طرف بالا، نشان

ستایش به درگاه اهورا مزدا می باشد

 

 

 

 

 3: حلقه  نماد پیمان الست حلقه در دست چپ نشان پیمان با خداوند

یکتا می باشد که در روز الست با خدای یگانه بسته شده و نمادین بودن

آن امروزه نیز حفظ شده است در زناشویی دختران و پسران ایرانی با تبادل

انگشتری (حلقه ) پیمان زندگی مشترک بسته می شود  در نگاره  فروهر

چون دست راست دراین جهان به پیمان عمل می کند ( در حال دعا

ونیایش ) حلقه ی پیمان را در دست چپ گرفته است

 

4 : دو بال گشاده شاهین نشانگر آن است که شخص باید همواره به سوی

کمال و روشنایی و رسایی و ترقی و پیشرفت پرواز نموده تا به سوی بلندی

و سرافرازی به جلو برود .

 

 

 

 

 5 : دو بال سه طبقه  نماد اندیشه نیک   گفتار نیک   کردار نیک بالهای

گشاده به سه طبقه قسمت شده است که نمودار سه شعار مقدس

اندیشه و گفتار نیک و کردار نیک است و این پیشرفت به جلو نباید شخص را

به غرور و انحراف بکشاند . این دو بال تمثیلی از پرواز فروهر انسان با بالهای

اندیشه و گفتار و کردار نیک به سوی موطن ازلی و ابدی است .

 

6: دایره بزرگ نماد زمان بی آغاز و بی انجام نماد ازل و ابد بر دور کمر نگاره

فروهر حلقه ای است که کنایه از زمان بیکران از لحاظ ابدی و ازلی بودن

است  و برگشت اعمال و کردار انسان به خود او می باشد.همچنین کنایه

از آماده به خدمت بودن آمادگی برای انجام کاری

 

 

 

:  دو رشته نماد دو گوهر همزاد خوب وبد دو رشته آویخته که نشان

سپنتامینو و انگره مینو می باشد نشانگر دو گوهر نیکی و بدی است که

درابتدای تولد هر انسان با او متولد می شود و انسان باید با کوشش و

عقل وخرد و نیروی نیکی ، بر بدی‌ها و هوای نفس و شهوات و اهریمن

خویی پیروز گردد .

 

8 : دامن سه طبقه نماد اندیشه ی بد گفتاربد کردار بد دامن سه طبقه که

نشانه بد اندیشی، بد گفتاری و بد کرداری می باشد که باید به زیر افکنده

شود. انسان کامل باید در طول زندگی این سه صفت زشت  به زیر افکند

تا از شر کجروی ها و پلیدی‌ها رهایی یابد . با دیدن بیشتر این نگاره‌ که

نیمی انسان و نیمی با بال پرنده است